lời dạy trong Tiếng Anh là gì?

lời dạy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời dạy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời dạy

    teaching