lời ghi trong Tiếng Anh là gì?

lời ghi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời ghi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời ghi

    * dtừ

    note