lời kết trong Tiếng Anh là gì?

lời kết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời kết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời kết

    * dtừ

    epilogue