lời chào trong Tiếng Anh là gì?

lời chào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chào

    compliments; respects; regards; salutations; greetings

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời chào

    words of greeting