lời mời trong Tiếng Anh là gì?

lời mời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời mời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời mời

    invitation

    lời mời miệng oral invitation

    đến theo lời mời của ai to come at somebody's invitation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời mời

    invitation