lời quê trong Tiếng Anh là gì?

lời quê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời quê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời quê

    simple words

    lời quê chắp nhặt dông dài (truyện kiều) may these crude words, culled one by one and strung