lời chối trong Tiếng Anh là gì?

lời chối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chối

    * dtừ

    disavowal