lời dặn trong Tiếng Anh là gì?

lời dặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời dặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời dặn

    instructions, advice