lời thề trong Tiếng Anh là gì?

lời thề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời thề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lời thề

  oath; pledge

  lời thề hipôcrat hippocratic oath

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lời thề

  * noun

  oath

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lời thề

  oath