lời khen trong Tiếng Anh là gì?

lời khen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời khen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời khen

    praise; compliment

    bà ấy rất tiết kiệm lời khen she is very sparing with her praise

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời khen

    praise, compliment