lời kiện trong Tiếng Anh là gì?

lời kiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời kiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời kiện

    statement, lawsuit, charge