lời nhắc trong Tiếng Anh là gì?

lời nhắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nhắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nhắc

    * dtừ

    prompt