lời văn trong Tiếng Anh là gì?

lời văn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời văn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời văn

    language of a literaty work, style

    lời văn cao nhã elevated style, grand style

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời văn

    style