lời gọi trong Tiếng Anh là gì?

lời gọi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời gọi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời gọi

    call