lời tựa trong Tiếng Anh là gì?

lời tựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời tựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lời tựa

  xem lời nói đầu

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lời tựa

  * noun

  preface; foreword

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lời tựa

  preface, foreword