lời sấm trong Tiếng Anh là gì?

lời sấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời sấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời sấm

    proghecy