lời răn trong Tiếng Anh là gì?

lời răn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời răn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời răn

    admonition