lời khai trong Tiếng Anh là gì?

lời khai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời khai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời khai

    declaration; statement; testimony

    lời khai của các nhân chứng mâu thuẫn nhau the statements of the witnesses contradict each other

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời khai

    declaration, statement, testimony