lời nhắn trong Tiếng Anh là gì?

lời nhắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nhắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nhắn

    message