lời lỗ trong Tiếng Anh là gì?

lời lỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời lỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời lỗ

    profit and loss; gains and losses

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời lỗ

    profit and loss, gains and losses