lời trót trong Tiếng Anh là gì?

lời trót trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời trót sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời trót

    concluding words