lời chú trong Tiếng Anh là gì?

lời chú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời chú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời chú

    marginal note, footnote