lời lẽ trong Tiếng Anh là gì?

lời lẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời lẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời lẽ

    words; reasoning; argument

    lời lẽ dài dòng long-windedness

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời lẽ

    words, reason(ing), argument