lời nói trong Tiếng Anh là gì?

lời nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói

    word; speech

    tiết kiệm lời nói to be sparing with words

    biến lời nói thành hành động to translate words into action(s) /deeds

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời nói

    spoken word(s), statements, speech