lời giải trong Tiếng Anh là gì?

lời giải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời giải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời giải

    key

    một quyển sách trắc nghiệm ngôn ngữ có đầy đủ lời giải a book of language tests, complete with key

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời giải

    key