lời an ủi trong Tiếng Anh là gì?

lời an ủi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời an ủi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời an ủi

    * dtừ

    comfort, solace

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời an ủi

    consolation