lời cãi trong Tiếng Anh là gì?

lời cãi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời cãi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời cãi

    * dtừ

    defence