lời bạt trong Tiếng Anh là gì?

lời bạt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời bạt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời bạt

    epilogue

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời bạt

    epilogue