lời rao trong Tiếng Anh là gì?

lời rao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời rao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời rao

    * dtừ

    annunciation, announcement

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời rao

    announcement