lời cuối trong Tiếng Anh là gì?

lời cuối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời cuối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời cuối

    last word

    tôi đã nói lời cuối i have spoken my last word