lời vờ nói thầm trong Tiếng Anh là gì?

lời vờ nói thầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời vờ nói thầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời vờ nói thầm

    * dtừ

    stage whisper