lời văn chế giễu trong Tiếng Anh là gì?

lời văn chế giễu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời văn chế giễu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời văn chế giễu

    * dtừ

    persiflage