lời văn bay bướm trong Tiếng Anh là gì?

lời văn bay bướm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời văn bay bướm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời văn bay bướm

    a flowery style