lời tiên tri trong Tiếng Anh là gì?

lời tiên tri trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời tiên tri sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời tiên tri

    prophecy