lời tiên đoán trong Tiếng Anh là gì?

lời tiên đoán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời tiên đoán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời tiên đoán

    prognostication