lời than van trong Tiếng Anh là gì?

lời than van trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời than van sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời than van

    * dtừ

    lament, jeremiad, lamentation, dole