lời than vãn trong Tiếng Anh là gì?

lời than vãn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời than vãn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời than vãn

    * dtừ

    beef, croon, gravamen