lời than thở trong Tiếng Anh là gì?

lời than thở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời than thở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời than thở

    * dtừ

    complaint