lời thẩm vấn trong Tiếng Anh là gì?

lời thẩm vấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời thẩm vấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời thẩm vấn

    * dtừ

    interrogatory