lời thách thức trong Tiếng Anh là gì?

lời thách thức trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời thách thức sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời thách thức

    * dtừ

    stump