lời tự bào chữa trong Tiếng Anh là gì?

lời tự bào chữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời tự bào chữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời tự bào chữa

    * dtừ

    plea