lời tương tự trong Tiếng Anh là gì?

lời tương tự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời tương tự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời tương tự

    * dtừ

    analogue