lời quảng cáo láo trong Tiếng Anh là gì?

lời quảng cáo láo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời quảng cáo láo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời quảng cáo láo

    * dtừ

    puffery, puff