lời phản kháng trong Tiếng Anh là gì?

lời phản kháng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời phản kháng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời phản kháng

    * dtừ

    protest, representation, protestation, deprecation