lời phán quyết trong Tiếng Anh là gì?

lời phán quyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời phán quyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời phán quyết

    * dtừ

    verdict, deliverance, sentence