lời nhạc kịch trong Tiếng Anh là gì?

lời nhạc kịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nhạc kịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nhạc kịch

    * dtừ

    libretto