lời ngon ngọt trong Tiếng Anh là gì?

lời ngon ngọt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời ngon ngọt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lời ngon ngọt

    honeyed words