lời nói viễn vông trong Tiếng Anh là gì?

lời nói viễn vông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói viễn vông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói viễn vông

    * dtừ

    romantic