lời nói vòng trong Tiếng Anh là gì?

lời nói vòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói vòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói vòng

    * dtừ

    periphrasis