lời nói uẩn khúc trong Tiếng Anh là gì?

lời nói uẩn khúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lời nói uẩn khúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lời nói uẩn khúc

    * dtừ

    circumlocution